תשמיש המיטה נחשב להנאה והוא אסור כמו שאר העינויים של יום כיפור [איסור אכילה ושתייה, איסור רחיצה וסיכה ואיסור נעילת הסנדל] (שולחן ערוך אורח חיים סי' תרטו).

מה נכלל באיסור זה חוץ מעצם קיום יחסי אישות?

במשנה, בגמרא, ברמב"ם ובשאר רוב הראשונים נזכר רק איסור תשמיש המיטה.

הבית יוסף על הטור מביא את ההגהות מרדכי שאוסר לישון באותה מיטה ואת האגודה שאוסר אף כל מגע בין הבעל והאישה.

הט"ז על השולחן ערוך (שם ס"ק א') חילק בין מגע ביום שמותר כיון שאין חשש שהם יימשכו לדברים אחרים כיון שיש עליו אימת היום, לבין שינה במיטה אחת שאסור בין ביום ובין בלילה. מגע בין הבעל והאישה הוא אסור לדבריו רק בלילה. המגן אברהם חולק עליו ואוסר את שני הדברים, בין ביום ובין בלילה. המג"א מוסיף לא להרבות עמה בדברים ובשם המהרי"ל לנהוג כל ההרחקות בין בעל ואישה בזמן הנדה.

רוב האחרונים חלקו על הט"ז ואוסרים בכל האיסורים של נדה בין ביום ובין בלילה. ואכן כנראה הט"ז לא ראה את דברי האגודה עצמם, כיון שדבריו של האגודה ברור מיללו:

[פסחים נג ע"ב] מקום שנהגו [להדליק נר] בליל יוהכ"פ מדליקין, מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין. דרש רבא ועמך כולם צדיקים, כולם לדבר אחד נתכוונו, פי' להרחיק מן התשמיש, וכתב רבינו שמחה מכאן ראי' שירחיק אדם מאשתו ביוה"כ שלא ליגע בה ובבגדיה כאילו נידה, שהרי החמירו להדליק או שלא להדליק ובנידה לא החמירו.

האגודה כותב על מנהג שנהגו להדליק נר בחדר השינה, ובין שנהגו מנהג זה או לא, בכל מקרה המטרה היא להרחיק את האדם מתשמיש המיטה. בסוף דבריו הוא כותב על כך שביום כיפור יש צורך להחמיר אפילו מנידה רגילה.

אם כן, ביום הקדוש של יום כיפור, אסור לבעל ולאישה אפילו לגעת אחד בשני ויש צורך להרחיק את המיטות שלהם בלילה, כמו בזמן שהאישה נידה.

עם ישראל קיבל במתנה יום אחד בשנה שבו הוא מתנהג כמעט כמו מלאכי עליון ללא גוף. לא אוכלים ולא שותים, לא מתרחצים ומידת חסידות היתה אפילו לא לישון בלילה (עיינו דרך החיים סדר ליל יום הכפורים סעיף ז'). אני מניח שאם היה אפשר לצוות לא ללכת לשירותים, גם את זה היינו נוהגים ביום כיפור.

יש משהו נפלא בכך שיום אחד בשנה אנו מנסים להתעלות לחלוטין מעל צרכי הגוף כולם, כולל כמובן הנאה מינית של תשמיש המיטה. אנו צריכים לשמוח על האפשרות הזאת לצאת ממקום הנוחות של הגוף ולבחור להתמקד בצד הרוחני של החיים בלבד.

זכורני ששנה אחת הייתי עם קבוצה מגוונת של יהודים בעב יום כיפור ורבים ציינו שם את יום כיפור כיום המשמעותי ביותר בשנה, על אף שחלקם לא היו שומרי מצוות. במדינת ישראל רוב רובו של העם היהודי בוחר ביום זה לא לנסוע במכונית כלל. לא בחוק, אלא מתוך כבוד ובחירה. עמך כולם צדיקים.

התורה לא רוצה שנחיה כך תמיד. מצוות רבות קשורות לאוכל ובראשם קרבנות בבית המקדש וליל הסדר. אבל יום אחד בשנה היא מאפשרת הצצה לכך שאנו יכולים להיות קצת מעבר…מעבר למציאות הרגילה שלנו וזה כולל כל מגע גופני בין הבעל והאישה.

אני מאחל לכם שנה של אהבה ושמחה!

גמר חתימה טובה!

כתיבת תגובה